Ριζό

Στην περιοχή του Ριζό προκλήθηκε μεταλλευτικό ενδιαφέρον κατά το παρελθόν, αφού ήδη κατά τη διάρκεια της κατοχής έγινε εκμετάλλευση από τους Γερμανούς (επιφανειακές εκσκαφές, πηγάδια και στοές μικρού μήκους).

 

Στην περιοχή του Ριζό βρίσκεται το μικρότερο δουνιτικό σώμα της περιοχή του βόρειου Βούρινου. Ο δουνίτης του Ριζό παρουσιάζει Δ-Α διεύθυνση, την οποία ακολουθεί και η κατανομή της χρωμιτικής μεταλλοφορίας. Οι πιο αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίτη εντοπίζονται στο δυτικό και κυρίως στο κεντρικό τμήμα της περιοχής.

 

Γενικά στη περιοχή του Ριζό τα χρωμιτικά κοιτάσματα είναι λεπτόκοκκα, ενώ σπανιότερα μπορεί να παρατηρούνται έως και μεσοκοκκώδεις διαβαθμίσεις. Τα όρια μεταξύ χρωμίτη – λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη είναι μεταβατικά, γεγονός που προκαλείται από τη σταδιακή αύξηση της μεταλλοφορίας χρωμίτη.

 

Στο Ριζό κατά τις προηγούμενες δεκαετίες έγιναν, τόσο έργα εκμετάλλευσης του χρωμίτη, όσο και γεωτρήσεις. Η μεταλλοφορία ξεκινά από την επιφάνεια του εδάφους, σε υψόμετρα +780 και κάτω, και εκτείνεται σε βάθος, μέχρι τουλάχιστον το υψόμετρο +670, ενώ χαμηλότερα αυτού δεν υπάρχουν στοιχεία.

 

Στη δεκαετία του ‘50 έγιναν ερευνητικές κυρίως εργασίες από το Συγκρότημα Μποδοσάκη, που στη δεκαετία του ‘60 συνεχίστηκαν από τη ΓΕΜΕΕ Α.Ε. Μετά το 1976 υλοποιήθηκε στην περιοχή ερευνητικό πρόγραμμα από το ΙΓΜΕ, που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των αποθεμάτων, ιδιαίτερα στο κεντρικό Ριζό. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 η ΕΛ.ΣΙ. Α.Ε. ξεκίνησε την επιφανειακή εκμετάλλευση του κοιτάσματος στο κεντρικό Ριζό. Παράλληλα καταρτίστηκε νέο ερευνητικό πρόγραμμα από το ΙΓΜΕ, που προέβλεπε τρανσιέρες και γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό την περεταίρω αύξηση των αποθεμάτων. Το μέρος αυτού του προγράμματος που πρόλαβε να υλοποιηθεί πριν την αναστολή των δραστηριοτήτων χρωμίτη επιβεβαίωσε την επέκταση της μεταλλοφορίας δυτικά των υφιστάμενων εκσκαφών. Έκτοτε, δεν υφίσταται μεταλλευτική δραστηριότητα στη περιοχή.

 

H εταιρεία ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε. έχει σαν στόχο τη συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, αφενός με ολοκλήρωση των παλιών επιφανειακών εκμεταλλεύσεων επεκτείνοντας τις υφιστάμενες εκσκαφές, αφετέρου με μεταλλευτική έρευνα και επέκταση της εκμετάλλευσης.

 

Η συνολική ποσότητα του μεταλλεύματος που θα παραχθεί εκτιμάται σε 1.115.293 τόνους χρωμίτη μέσης περιεκτικότητας 12% σε Cr2O3, και ειδικού βάρους 4,5ΤΝ/m3, και προβλέπεται να οδηγηθεί στο εργοστάσιο εμπλουτισμού της εταιρείας στη θέση «Βεγγίστρες», προς επεξεργασία για την παραγωγή συμπυκνώματος χρωμίτη.