Μουτσάρα

Στην Μουτσάρα προκλήθηκε μεταλλευτικό ενδιαφέρον κατά το παρελθόν, αφού είχαν εντοπιστεί εμφανίσεις συμπαγούς χρωμίτη. Έγινε αρχικά επιφανειακή εκμετάλλευση μιας απ’ αυτές τις εμφανίσεις (περίπου στο κέντρο της περιοχής μελέτης) και στη συνέχεια (τέλη δεκαετίας 1980) υπόγεια εκμετάλλευση αυτής. Επίσης, κατά την περίοδο 1988-89 υλοποιήθηκε περιορισμένος αριθμός γεωτρήσεων κοντά σ’ αυτή την εμφάνιση. Έκτοτε, δεν υφίσταται μεταλλευτική δραστηριότητα στη περιοχή.

 

Στην περιοχή έχει προγραμματιστεί μεταλλευτική έρευνα, από την εταιρεία ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε., με γεωτρήσεις επιφανείας σε κοντινές και μακρινές αποστάσεις γύρω από το χώρο επέμβασης, προσδοκώντας σε επέκταση του κοιτάσματος και ανεύρεση νέας μεταλλοφορίας χρωμίτη.

 

Το δουνιτικό σώμα της Μουτσάρας βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα της όλης μανδυακής σειράς του Βούρινου (Φλάμπουρο). Από παλαιότερες έρευνες που διεξήχθησαν στην περιοχή, είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη 4-5 επιφανειακών εμφανίσεων συμπαγούς χρωμίτη, κάνοντάς την πολλά υποσχόμενη από πλευράς κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος.

 

Τα χρωμιτικά σώματα που έχουν εντοπιστεί στην Μουτσάρα έχουν παράταξη ΒΒΑ-ΝΝΔ και κλίση ΒΔΔ (όπως και οι δουνίτες), πάχος από 0,30 μ έως 1,50 μ και περιεκτικότητα σε Cr2O3 30-40%. Ο χρωμίτης είναι χονδρόκοκκος και παρουσιάζει ανάπτυξη 100 μ περίπου, τόσο κατά παράταξη, όσο και κατά τη διεύθυνση της κλίσης.

 

Κατά τη δεκαετία του 1980 έγινε μερική εκμετάλλευση της εμφάνισης χρωμίτη που είχε εντοπιστεί περίπου στο κέντρο της περιοχής μελέτης. Αρχικά έγινε επιφανειακή και στη συνέχεια  υπόγεια εκμετάλλευση. Συνολικά απολήφθηκαν περίπου 65.000 τόνοι μεταλλεύματος μέχρι τη διακοπή των εργασιών και εκτιμάται ότι απομένουν περίπου 35.000 τόνοι περιεκτικότητας 38% Cr2O3. Από άποψης μεταλλευτικής έρευνας, κατά την περίοδο 1988-89 υλοποιήθηκε περιορισμένος αριθμός γεωτρήσεων κοντά σ’ αυτή την εμφάνιση.

 

Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος, με βάση τα στοιχεία της εκμετάλλευσης κατά το παρελθόν, πρόκειται για άριστης ποιότητας χρωμίτη, από τον οποίο υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής με χαμηλό κόστος υψηλού ποσοστού χονδρομερούς μεταλλεύματος (Lumpy Ore), κατάλληλου για πώληση.